Regulamin Fitelina Studio Pilates & Fitness

1.Postanowienia organizacyjne.

 1. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu, zgadzając się tym samym na jego postanowienia. Kupno karnetu na zajęcia lub treningi personalne jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły opłatę i/lub mają ważny karnet.
 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera o wszelkich chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami prowadzącemu.
 4. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Z zajęć można korzystać po wcześniejszym umówieniu się na trening personalny, bądź po dokonaniu rezerwacji na zajęcia grupowe.
 6. W wyjątkowych sytuacjach (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest ustalenie terminu na odrobienie zajęć lub w skrajnych przypadkach odwołanie zajęć lub treningu personalnego.
 7. W przypadku odwołania zajęć lub treningu, będą one odpracowane w innym terminie.
 8. Karnet jest imienny.
 9. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 10. Na zajęciach obowiązuje punktualność , gdyż trening stanowią całość.
 11. Godzinę przed zajęciami zaleca się nic nie jeść.
 12. Wszelkie alarmy i telefony komórkowe należy wyłączać na czas zajęć. Także alarmy wibracyjne, które przeszkadzają w treningu.
 13. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.
 14. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela.
 15. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy w skarpetkach na zajęciach pilates i zdrowy kręgosłup, pozostałe zajęcia wymagają wygodnego sportowego obuwia zmiennego.
 16. Trening należy odwołać najpóźniej na 4 godziny przed planowanymi (zarezerwowanymi wcześniej) zajęciami, gdyż organizator ma prawo odwołać zajęcia jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba osób ( min. 3 osoby).
 17.  W razie nie odwołania zajęć organizator ma prawo pobrać jedno wejście z karnetu.

2.Zasady korzystania z karnetów na zajęcia grupowe.

 1. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia grupowe – czas trwania 55-60 minut.
 2. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.
 3. Wszystkie karnety na zajęcia są ważne przez 30 dni.

3.Zasady rezerwacji zajęć grupowych.

 1. Na każde zajęcia, bez względu na rodzaj posiadanego karnetu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
 2. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji prowadzący może odmówić mu udziału w zajęciach, w takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
 3. Rezerwację można odwołać maksymalnie na 4 godziny przed planowanymi zajęciami.
 4. W razie nie terminowej anulacji zajęcia przepadają.
 5. Rezerwacja telefoniczna lub sms :661 206 120

4.Zasady korzystania z karnetów na treningi personalne.

 1. Klient może korzystać z dowolnej ilości treningów personalnych, którą określa rodzaj karnetu ilościowego.
 2. Trening personalny trwa 60 minut.
 3. Wszystkie karnety na treningi personalne są ważne przez 30 dni.

5. Zasady rezerwacji treningów personalnych.
 1. Terminy treningów personalnych są ustalane indywidualnie.
 2. Rezerwację można odwołać maksymalnie do godziny 20:00 dnia poprzedzającego trening personalny.
 3. W razie nie terminowej anulacji trening przepada.
 4. Czas trwania treningu rozpoczyna się od momentu umówionej godziny i trwa 60 minut.
 5. Rezerwacja telefoniczna lub sms 661 206 120