Regulamin Nordic Walking

1.Postanowienia organizacyjne.

 1. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego regulaminu, zgadzając się tym samym na jego postanowienia. Kupno wejściówki na zajęcia lub treningi personalne jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły opłatę. Zakupiły karnet na dowolną liczbę wejść w miesiącu.
 3. Karnet jest imienny oraz ważny przez 30 dni.
 4. W razie nie odwołania zajęć w terminie organizator ma prawo pobrać jedno wejście z karnetu. 
 5. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera o wszelkich chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych . Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami prowadzącemu.
 6. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 7. Z zajęć można korzystać po wcześniejszym umówieniu się na trening personalny, bądź po dokonaniu rezerwacji na zajęcia grupowe.
 8. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest ustalenie terminu na odrobienie zajęć lub w skrajnych przypadkach odwołanie zajęć lub treningu personalnego.
 9. W treningu obowiązuje punktualność ,gdyż zajęcia stanowią całość.
 10. Godzinę przed zajęciami zaleca się nic nie jeść.
 11. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.
 12. Na zajęciach należy stosować się do poleceń prowadzącego. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela.
 13. Na treningu obowiązuje wygodny strój sportowy (dopasowany odpowiednio do pory roku i warunków atmosferycznych), wygodne obuwie sportowe, kurtka przeciwdeszczowa (jeśli spodziewane będą przelotne deszcze), napój ( np. woda mineralna , zwłaszcza kiedy temp. powietrza przekracza 20ºC), kije do nornic walking.
 14. Klienci otyrzmują co niedzielę sms z planem treningów na nadchodzący tydzień. Osoby zainteresowane są zobowiązane do rezerwacji miejsc. Zajęcia są ruchome-godziny zajęć mogą ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny treningu do godziny 21:00 dnia poprzedzającego trening.
 15. Trening należy odwołać najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego planowany trening (zarezerwowanego wcześniej), gdyż organizator ma prawo odwołać zajęcia jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba osób (min. 3 osoby).
 16. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia grupowe – czas trwania 60 minut.

3.Zasady rezerwacji zajęć grupowych.

 1. Na każde zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
 2. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji, nie zostanie poinformowany o ewentualnym odwołaniu zajęć. Prowadzący wysyła informację tylko do osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
 3. Rezerwację można odwołać maksymalnie do godziny 22.00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia.  
 4. Rezerwacja telefoniczna lub sms :661 206 120

4.Zasady korzystania z karnetów na treningi personalne.

 1. Klient może korzystać z dowolnej ilości treningów personalnych.
 2. Trening personalny trwa 60 minut.
 3. Wszystkie karnety na treningi personalne są ważne przez 30 dni.

5. Zasady rezerwacji treningów personalnych.
 1. Terminy treningów personalnych są ustalane indywidualnie.
 2. Rezerwację można odwołać maksymalnie do godziny 20:00 dnia poprzedzającego trening personalny.
 3. W razie nie terminowej anulacji trening przepada.
 4. Czas trwania treningu rozpoczyna się od momentu umówionej godziny i trwa 60minut
 5. Rezerwacja telefoniczna lub sms 661 206 120